Headquarters

5 Delagrammatika, str
34100, Chalkis, Greece

Athens Branch

85 Kallirois str
11745, Athens, Greece

secretary@core-innovation.com
+30 2109246730

Nikos Kyriakoulis

nkyriakoulis@core-innovation.com

Stefanos Kokkorikos

skokkorikos@core-innovation.com